Уважаеми, посетители,

във връзка с разпространявани в някои медии съобщения за дублиран сайт на Върховния Административен Съд, Ви уведомяваме, че текущата страница и линк, които са обект на интерес, са част от тестовата среда при изпълнението на проект "Обновяване на Интернет страницата на Върховен Административен Съд", възложен по ЗОП с Договор с №14 от 29.05.2013.

Тестовият сайт се използва единствено и само за валидиране на функционалните промени, които се изискват от Възложителя в хода на експлоатацията на системата. Съдържанието му е единствено с илюстративна цел, което е очевидно при разглеждане по същество.

За да не стимулираме последващи спекулации, достъпът до този адрес е спрян. Ако имате нужда от повече информация, моля, обърнете се към отдела ни за връзки с обществеността на адрес pr(at)ibs.bg

С Уважение,

Горан Ангелов
Ай Би Ес България